CZ | EN

AK-PS přináší odpovědi na vybrané právní otázky související s pandemií onemocnění COVID-19

aktuální ke dni 03.04.2020

Ano, situace, kdy smlouva obsahuje úpravu zásahu vyšší moci, je odlišná. Strany v doložce vyšší moci mohou sjednat, jak se bude postupovat v případě takové události, nebo naopak na sebe mohou převzít nebezpečí takové události. To zpravidla znamená, že se zachovává stav, který existoval před zásahem vyšší moci i po dobu jeho existence. V takovém případě by např. nájemce byl navzdory zásahu vyšší moci povinen nájemné hradit, ačkoliv by ve výjimečných provozech v případě obecné zákonné úpravy takovou povinnost momentálně neměl (např. školy a školská zařízení).

Doporučujeme tak nechat doložku vyšší moci v konkrétní smlouvě pečlivě posoudit a stanovit, zda a v jakém rozsahu se v tomto konkrétním případě vztahuje i na současnou pandemii onemocnění COVID-19 a na související rozhodnutí vlády.

Pokud smlouva neobsahuje úpravu zásahu vyšší moci, použijí se obecná zákonná ustanovení, nejsou-li stranami ve smlouvě vyloučena. Obecná zákonná úprava může v důsledku podstatné změny okolností nebo okolností vylučujících protiprávnost umožnit stranám změnu v jejich právech a povinnostech. V případě shora uvedeného příkladu by tak nájemce školy nebo školského zařízení momentálně mohl za určitých okolností požadovat i neplacení nebo snížení nájemného.

Pokud máte pocit, že nejste povinen za momentálních okolností platit nájemné či plnit jiné smluvní povinnosti, projednejte nejdříve Vaši konkrétní situaci se svým právníkem. Vyhnete se tak zbytečnému porušení svých povinností ze smlouvy.

Příště se dočtete: Může s Vámi pronajímatel nájemní smlouvu ukončit, jestliže neplatíte z důvodu uzavření provozovny z rozhodnutí vlády?