CZ | EN

Barbulescu proti Rumunsku – k otázce monitorování internetové činnosti zaměstnanců

(Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Bărbulescu proti Rumunsku, stížnost č. 61496/08, ze dne 5. září 2017)

V této věci posuzoval Evropský soud pro lidská práva výpověď danou zaměstnanci pracujícímu pro soukromou společnost. Důvodem výpovědi bylo užívání programu pro komunikaci s klienty pro soukromé účely během pracovní doby. Zaměstnanec podal proti této výpovědi žalobu a domáhal se jejího zrušení. Žaloba však byla zamítnuta s tím, že zaměstnavatel postupoval podle zákoníku práce a stěžovatel byl řádně informován o firemních pravidlech.

Stěžovatel podal žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva s tvrzením, že jeho e-maily spadaly pod ochranu článku 8 Úmluvy a národní soudy mu neumožnily předvolat svědky, aby prokázal, že jeho zaměstnavateli nevznikla jeho konáním žádná újma.

Evropský soud pro lidská práva žalobci nevyhověl. Rozhodl, že v tomto případě se jednalo o omezený a přiměřený zásah do soukromí stěžovatele a není nedůvodné, aby zaměstnavatel kontroloval, zda zaměstnanci v pracovní době skutečně pracují.