CZ | EN

Blíží se účinnost velké novely ZOK - 1. Zjednodušení procesu zakládání a vzniku společností s ručením omezeným.

 

Obchodní korporace musí do 31.12.2021 přizpůsobit své společenské smlouvy, stanovy a zakladatelské listiny a založit je do sbírky listin v obchodním rejstříku. Změny budou nutné např. v souvislosti se zrušením statutárního ředitele v monistické struktuře akciové společnosti (narozdíl od kolektivního představenstva).

Na zápis ostatních, dosud nezapisovaných skutečností však mají společnosti pouze půl roku od účinnosti této novely. Nově bude nutné zapsat např. některé další skutečnosti při zřizování zástavního práva k podílu (tj. označení podílu, věřitele, společníka a zajišťovaného dluhu), dále také označení konkrétního podílu, který společník s.r.o. nebo komanditista vlastní, může-li jich vlastnit více. V rámci transparentnosti bude také povinnost zakládat do sbírky listin nejen návrh na rozdělení zisku, ale také jiných vlastních zdrojů. Pokud společnost nestihne povinné skutečnosti do obchodního rejstříku zapsat, soud jí určí přiměřenou lhůtu k nápravě, po jejímž marném uplynutí může společnosti hrozit i zrušení s likvidací.

Pokud byste si nevěděli rady se zapracováním změn do společenské smlouvy či se změnou zapisovaných skutečností, neváhejte se na nás obrátit. Spolehlivě zajistíme, abyste postupovali v souladu s novou úpravou.

  1. První významnější změnou, kterou Vám představíme, je zjednodušení procesu zakládání a vzniku společností s ručením omezeným.

Chystáte-li se založit nízkokapitálovou společnost s ručením omezeným, určitě tuto změnu uvítáte. Založení bude rychlejší a levnější. Nepřesáhne-li totiž výše všech peněžitých vkladů 20 000 Kč v souhrnu, odpadá správci vkladů povinnost zřídit zvláštní účet, na který musí být jinak vklady splaceny. Vklad bude v tomto případě možné splatit přímo k rukám správce vkladu (např. zakladatel, advokát, notář). Prakticky Vám tak k založení s.r.o. postačí jen jedna návštěva notáře.

 

Partner Pavel Strnad upozorňuje: „Tato novela přináší pro zakládání s.r.o. další, jistě vítané administrativní zjednodušení. Ke snížení nákladů lze využít i institutu tzv. 100 eurové společnosti, který Vám garantuje založení s maximálními náklady do 100 eur. Významně však nedoporučuji toto řešení pro společnosti se dvěma a více společníky. Ve společenské smlouvě se v tomto případě nelze odchýlit od zákonné úpravy, a tudíž jsou veškeré vztahy upraveny pouze ve velmi obecné a základní rovině. Rizikem v podnikání se však snadno může stát i Váš druhý společník nebo jeho dědic, nejsou-li tyto vztahy řádně ošetřeny společenskou smlouvou. I dobře fungující společnost může být rázem paralyzována společnickými spory a naschvály. Následné změny společenské smlouvy pak budou daleko dražší. Chcete-li předejít tomu, aby tato rizika ovlivnila i Váš zbývající majetek, využijte naši Právní Ochranu Majetku.“