CZ | EN

Další novela občanského zákoníku nabývá účinnosti již 1. července 2020

Zákon č. 163/2020 Sb., účinnost: 1.7.2020

 

Tato novela občanského zákoníku reaguje na aplikační praxi v oblasti bytového spoluvlastnictví. Dále přináší změny i v oblasti úpravy předkupního práva a nájmu bytu.

Novela reaguje na nedostatky, které vyplynuly z používání zákona v praxi, a má zajistit lepší srozumitelnost zákona pro jeho adresáty (vlastníky bytů, osoby odpovědné za správu domu, členů společenství vlastníku jednotek „SVJ“ apod.).

V příštích týdnech Vás budeme v Bulletinu AK-PS informovat o zásadních změnách provedených touto novelou:

- po všech peripetiích se navrací původní koncepce předkupního práva. Jste spoluvlastníky nemovitosti, kterou hodláte prodat? Od 1. července ji budete moci prodat bez oslovení ostatních spoluvlastníků!

- nově je umožněno sjednání smluvní pokuty i v nájemních smlouvách k bytu. Jste pronajímatelem bytu? Víte, do jaké výše můžete se svým nájemcem platně sjednat smluvní pokutu?

- dochází k vyjasnění a zjednodušení některých práv a povinností vlastníka jednotky (bytu) např. jste povinni udržovat společné části uvnitř bytu? Jaké stavební práce můžete provádět bez oznámení osobě odpovědné za správu domu?

- celá řada upřesnění a detailnější právní úprava se pak dotýká SVJ a podmínek jeho vzniku, dokumentů a činnosti. Při jakém počtu vlastníků jednotek v jednom domě jste povinni založit SVJ? Může jediný vlastník všech jednotek v domě založit SVJ? Jakou formou jsou přijímány stanovy SVJ? V jakých případech bude prospěšný nový institut náhradního shromáždění?

Tyto a další otázky Vám zodpovíme v následujících týdnech!

Na tuto novelu občanského zákoníku pak navazuje i novela zákona o obchodních korporacích zejména v oblasti právní úpravy družstva a nájmu družstevního bytu.

Partner AK-PS Pavel Strnad upozorňuje: „Od účinnosti nového občanského zákoníku v roce 2014 se jedná již o osmou novelu tohoto zákona. Mělo by být zásadou, že takto zásadní kodexy se nechávají určitý čas po přijetí žít vlastním životem a zásahy do jejich znění mají být jen vzácnou výjimkou. Zářným příkladem je nyní institut předkupního práva, který byl v roce 2016 nekoncepčně upraven. Takovými zásahy je pak významně narušována právní jistota adresátů. Nehledě na to, že stále v mnoha oblastech (např. dědické právo, svěřenské fondy, majetkový režim manželů) čekáme na judikaturu soudů vycházející z nové právní úpravy. Doporučujeme tak nečekat na další nápady zákonodárce a provést preventivní kroky s Právní Ochranou Majetku za účelem ochrany Vás a Vaší rodiny ještě dnes.“