CZ | EN

Jednatel nekontroloval druhého jednatele, teď musí nahradit miliony!

Usnesení NS ČR sp. zn. 27 Cdo 844/2018 ze dne 18.9.2019

Společnost s ručením omezením měla dva jednatele. Jeden z jednatelů vybíral peníze z bankovního účtu společnosti pro svou vlastní potřebu. Druhý, „nevinný“ jednatel odhalil jeho počínání příliš pozdě. Škoda byla trestním soudem vyčíslena na 2 878 361 Kč a první jednatel byl shledán vinným ze zpronevěry.

Společnost se následně dostala do insolvence. Insolvenční správce zažaloval oba jednatele o náhradu škody. Soud prvního stupně rozhodl, že oba jednatelé jsou povinni zaplatit škodu ve výši 2 879 361 Kč (vč. úroku z prodlení) společně a nerozdílně.

Odvolací soud a následně i Nejvyšší soud jeho rozhodnutí potvrdily.

„Nevinný“ jednatel porušil svou povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. Nenastavil totiž žádné kontrolní mechanismyneprováděl žádnou kontrolu správy a řízení společnosti. Podle soudů měl projevovat alespoň minimální zájem o správu a řízení společnosti, stačilo by přitom pouhé nahlédnutí do výpisu z bankovního účtu společnosti. Proto je i on povinen nahradit způsobenou škodu.

 

Partner AK-PS Pavel Strnad upozorňuje: „Mnoho lidí si neuvědomuje rizika spojená s účastí v orgánech obchodních společností. Bohužel se i v naší praxi setkáváme s případy, kdy následkem nepovedeného byznysu byl závažně zasažen i soukromý majetek. Toto soudní rozhodnutí zdůrazňuje, že i ti, kteří svou funkci vykonávají jen formálně nebo bez dostatečné kontroly a péče, budou neomezeně odpovědni spolu s ostatními i trestně jednajícími členy orgánu. Proto je zásadní, jak je tato funkce vykonávána. Vždy je třeba jednat informovaně, využít dostupné zdroje a mít nastavené kontrolní mechanismy mezi jednotlivými členy orgánu, a to i když se jedná o samostatně jednající jednatele. Jinak může být náhrada škody požadována i po Vás. Tyto otázky stejně jako další možností ochrany s Vámi rádi probereme v rámci Právní Ochrany Majetku – P.O.M., která posílí ochranu Vašeho soukromého majetku a hodnot i proti rizikům, spojeným s Vaším podnikáním.“