CZ | EN

Nejvyšší správní soud rozhodl o vyloučení DPH ze základu daně z nabytí nemovitých věcí.

Finanční úřad (FÚ) pro Jihočeský kraj ve Strakonicích vyměřil žalobkyni daň z nabytí nemovitých věcí. Při výměře daně FÚ shledal, že sjednanou cenou (tj. základem daně) se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci včetně DPH. Žalobkyně se odvolala, FÚ její odvolání zamítl. Dále žalobkyně napadla rozhodnutí žalobou u krajského soudu. Ten však žalobu rovněž zamítl. Proti tomuto rozhodnutí následně žalobkyně podala kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud, který stížnost přijal, jí vyhověl, rozsudek krajského soudu zrušil a rozhodnutí vrátil zpět žalovanému správnímu orgánu. Podle Nejvyššího správního soudu nebyla podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (ve znění účinném do 31. 10. 2016), daň z přidané hodnoty uhrazená převodci, který byl plátcem DPH, součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí.

Nejvyšší správní soud se tímto rozhodnutím odklání od důvodové zprávy k zákonnému opatření Senátu. Ti plátci DPH, kteří v předmětném období zahrnuli DPH do základu daně pro daň z nabytí nemovitosti, mohou nyní podat dodatečná daňová přiznání a získat zpět část této daně.

(Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Afs 88/2017, ze dne 28.6.2017)