CZ | EN

Nové nařízení EU vytváří jednotný trh pro služby uchování a zpracování neosobních údajů

Nařízení EP a Rady EU č. 2018/1807, o rámci pro volný tok neosobních údajů v EU, účinnost: 18.6.2019


Neosobními údaji se rozumí všechny jiné než osobní údaje (jejichž ochranu upravuje nařízení GDPR). Potřeba jejich uchovávání a zpracovávání je dnes spojena s digitalizací ekonomiky a s rostoucím významem informačních a komunikačních technologií. Tomuto ale bylo bráněno kvůli požadavkům vnitrostátních předpisů, které omezovaly mobilitu údajů, souvisejících služeb a jejich poskytovatelů po vnitřním trhu.

Přijaté nařízení má za cíl odstranit tyto překážky a zamezit státům v jejich snažení o lokalizaci údajů. Touto lokalizací státy bránily uchování a zpracování údajů v jiném členském státě. Nyní bude požadavek na lokalizaci ospravedlnitelný jen z důvodu ochrany veřejné bezpečnosti. Pro činnost poskytovatelů služeb pak nařízení předpokládá přijetí tzv. kodexů chování Unie.

Tímto nařízením by mělo dojít k posílení flexibility a rozvoji poskytování datových služeb na vnitřním trhu. Jednotliví uživatelé si nyní budou moci zvolit takové cloudové služby, které jim budou nejlépe vyhovovat a za příznivější ceny.