CZ | EN

Novela občanského zákoníku přináší detailnější úpravu pravidel pro správu domu bez SVJ

Zákon č. 163/2020 Sb., účinnost: 1.7.2020

 

Zákonodárce se rozhodl podrobněji upravit pravidla pro správu domu a pozemku bez vzniku SVJ. Tato právní úprava se použije především tam, kde SVJ nebylo založeno dobrovolně anebo povinně v domě, kde je alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň 4 jsou ve vlastnictví 4 různých vlastníků (již podle novelizovaného znění zákona).   

Upřesnění pravidel pro správu domu a pozemku bez vzniku SVJ

Podrobněji nyní zákon uvádí, že v případě, kdy SVJ nevzniklo, mají se použít pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí stanovená v prohlášení (vlastníka). Případně lze použít i taková pravidla uvedená ve stanovách, bylo-li SVJ založeno, ale ještě nedošlo k jeho vzniku.

Přesněji jsou také upravena kvóra pro rozhodování v záležitostech správy domu. Nově je nezbytný souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek (tj. souhlas podle podílů) a souhlas většiny všech vlastníků jednotek (tj. souhlas podle hlav). Zákonodárce tak chce zabránit přehlasování menšinových vlastníků vlastníkem většinovým.

Správcem domu má být vždy většinový vlastník (ten, který v době vzniku jednotek má podíl na společných částech větší než poloviční), protože ten má největší zájem na řádném fungování domu. Z právních jednání správce jsou ale vlastníci jednotek oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně. Tyto závazky dnem vzniku přecházejí na SVJ. Vlastníci jednotek ale nadále za splnění těchto dluhů věřitelům ručí.

Nově také zákon umožňuje ingerenci soudu, a to pro případy odvolání většinového vlastníka z funkce správce nebo odvolání správce jmenovaného soudem na jeho žádost.