CZ | EN

Novela občanského zákoníku zavádí povinnost vlastníka oznámit stavební úpravy uvnitř bytu

Zákon č. 163/2020 Sb., účinnost: 1.7.2020

 

Doposavad zákon výslovně neupravoval povinnost vlastníka jednotky informovat správce domu (zpravidla společenství vlastníků jednotek) o stavebních úpravách uvnitř bytu. I přesto tuto povinnost často ukládaly stanovy či jiné řády a pravidla SVJ. Nyní budou taková oznámení povinni provést všichni vlastníci bez ohledu na to, zda je tato povinnost upravena v dokumentech konkrétního SVJ.

Vlastník bude povinen oznámit všechny své zamýšlené stavební úpravy jednotky správci domu

Nově je vlastník jednotky povinen předem oznámit všechny stavební úpravy uvnitř svého bytu správci domu. Stavební úpravy mají být pro tento případ vykládány široce. Nemá jít jen o úpravy, které vyžadují součinnost s úřady (jejich povolení, příp. ohlášení), ale jakékoliv stavební úpravy, které mohou mít dopad na společné části domu a na ostatní vlastníky jednotek. Jaký dopad měl a má zákonodárce na mysli? Například již provádění jakýchkoliv stavebních úprav může mít vliv na společné části, protože po nich se pracovníci stavební firmy pohybují, přesunují materiál, zpravidla je i zašpiní a mohou je tak i poškodit.

I nadále musí vlastník jednotky na základě předchozí výzvy umožnit správci domu provést ověření (i přístupem do bytu), že stavební úpravy neohrožují, nepoškozují ani nemění společné části. Zjistí-li správce domu ohrožení, může se obrátit na soud a žádat provedení vhodných a přiměřených opatření k odvrácení hrozící škody. Do doby vydání svého rozhodnutí může soud nařídit zákaz dalšího provádění stavebních úprav. Tudíž nejen délka stavebního řízení ale nově i soudní řízení iniciované správcem může prodloužit či ohrozit nebo prodražit provádění stavebních úprav.

Vlastník není nikdy oprávněn provádět změny společných částí domu (např. nosné zdi, rozvody ústředního topení, radiátory, v některých případech, ale i balkony, terasy a lodžie atp.) bez souhlasu SVJ.

Partner AK-PS Pavel Strnad dodává: „V této části novela zpřesňuje dosavadní znění zákona a výslovně doplňuje některé práva a povinnosti, které navzdory chybějící právní úpravě byly v praxi aplikovány. I nadále však shledáváme jako nepřijatelný požadavek umožnit přístup do bytu správci domu bez prakticky dalších podmínek. Ohrožování, poškozování a změna společných částí umožňují tak široký výklad, že fakticky dovolí přístup do Vašeho bytu i zvědavému člověku z SVJ. Dle našeho názoru je tak zásadním způsobem zasahováno do práva na soukromí a ochranu obydlí každého z nás. V této souvislosti také doporučujeme velmi povedený český film Vlastníci. I v současné době jej můžete shlédnout v kině v rámci projektu Moje Kino LIVE, například hned dnes večer od 20:30 v kině Světozor či Aero. Více na https://www.kinosvetozor.cz/ nebo https://kinoaero.cz/.