CZ | EN

Novela OZ mění právní úpravu družstva v zákoně o obchodních korporacích – I. část

Zákon č. 163/2020 Sb., účinnost: 1.7.2020

 

Touto novelou dochází ke změně právní úpravy družstva a bytového družstva v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Z větší části se jedná o převzetí návrhu zákona, který měl být součástí první velké novely ZOK s účinností od 1.1.2021 (o té Vás budeme informovat na podzim). Avšak část týkající se především založení družstev a opravující další nesrozumitelnosti a zjevné chyby byla přijata v rámci této novely OZ s účinností již od 1.7.2020.

 

Mezi nejvýznamnější změny patří:

1/ Nová pravidla pro založení družstva

Současná právní úprava založení družstva byla shledána komplikovanou a neúměrně zatěžující. Navíc s ní byla spojena řada výkladových problémů.

Nově tak dochází ke zjednodušení procesu zakládání družstva, a to s možností založit družstvo i bez ustavující schůze. Družstvo tak lze založit na základě dohody zakladatelů na obsahu stanov, které ale musí být ve formě veřejné listiny (notářského zápisu). Jejich povinnou náležitostí je mj. uvedení členů volených orgánů družstva.

Tato změna tak přináší méně formalizovanou možnost založení družstva, ke které není třeba přihlášek ani ustavující schůze.

2/ Úprava zvýšení a snížení členského vkladu

Nově je výslovně stanoveno, že orgánem rozhodujícím o zvýšení, resp. i snížení, členského vkladu je členská schůze. K tomu je nezbytný souhlas ¾ všech členů družstva.

Zákonodárce vychází z právní úpravy o zvyšování (snižování) základního kapitálu ve společnosti s ručením omezením a obdobné principy nově zavádí i pro členský vklad v družstvech. Výslovně tak zákon nyní stanoví, že účinky zvýšení, resp. snížení, nastávají okamžikem zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

3/ Výpověď členství v družstvu dědicem

Dědic, který nechce být členem družstva, má právo své členství vypovědět, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo nabytí dědictví potvrzeno (soudem v rámci řízení o pozůstalosti), jeho právo ukončit svoji účast výpovědí zaniká.

4/ Delegáti nejsou členy voleného orgánu

Napříště zákon výslovně stanoví, že delegáti volení do shromáždění delegátů nejsou členy voleného orgánu a související pravidla se tak na ně nevztahují. Nedopadají tak na ně pravidla o střetu zájmů ani nejsou povinni dodržovat standard péče řádného hospodáře. Ve svém postavením jsou pouhými zástupci členů družstva.