CZ | EN

Novela OZ mění právní úpravu družstva v zákoně o obchodních korporacích – II. část

Zákon č. 163/2020 Sb., účinnost: 1.7.2020

 

Touto novelou dochází ke změně právní úpravy družstva a bytového družstva v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Z větší části se jedná o převzetí návrhu zákona, který měl být součástí první velké novely ZOK s účinností od 1.1.2021 (o té Vás budeme informovat na podzim). Avšak část týkající se především založení družstev a opravující další nesrozumitelnosti a zjevné chyby byla přijata v rámci této novely OZ s účinností již od 1.7.2020. O vybraných změnách jsme Vás informovali již včera v první části tohoto příspěvku.

 

Mezi další významné změny patří:

1/ Poskytování údajů ze seznamu členů družstva

Dosud nebylo poskytování údajů ze seznamu členů družstva pro jeho členy nijak omezováno. Každý člen tak mohl získat kompletní výpis ze seznamu členů.

Nově bude toto omezeno jen na údaje, které se týkají žádajícího člena nebo na jejichž získání osvědčí právní zájem (např. bude-li podávat členskou žalobu) či doloží souhlas jiného člena.

2/ Povinnost zveřejňovat pozvánku na internetových stránkách

Zákon dosud upravoval povinnost družstev uveřejňovat pozvánku na členskou schůzi na jejich internetových stránkách. Pro malá družstva to byl nepřiměřeně přísný požadavek (de facto to pro ně znamenalo zřizovat jinak nepotřebné webové stránky).

Nově tak bude členská schůze svolávána prostřednictvím informační desky (ta může být zpřístupněna i na webových stránkách družstva). Nepůjde ale už o zákonnou povinnost družstva.

Dále se vypouští fikce doručení pozvánky jejím uveřejněním. Dojde tak k posílení ochrany členů družstva, kterým musí být pozvánka na členskou schůzi vždy odeslána (obdobně jako pozvánky na valnou hromadu s.r.o.). Zároveň zákon nově dovoluje zasílat tuto pozvánku elektronicky na adresu uvedenou v seznamu členů, bude-li s tím člen družstva souhlasit.

3/Změny v právní úpravě bytových družstev

Došlo k vyjasnění pravidel pro vyloučení člena bytového družstva, napříště je výslovně stanovena, že se mohou použít i obecná pravidla pro vyloučení člena z družstva.

Nově je postaveno najisto, že i v případě převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ručí převodce za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.

Zákonodárce také nově výslovně stanoví, že ve stanovách bytového družstva je v prvé řadě nutné respektovat právní úpravu ZOK a dále kogentní úpravu OZ k nájmu, nájmu bytu a nájmu prostoru sloužícího podnikání. Stanovy se mohou odchýlit pouze v rámci dispozitivní úpravy těchto předpisů. Nově pak zákon výslovně dovoluje ve stanovách určit pravidla pro běžnou údržbu a drobné opravy a pro stavební úpravy družstevního bytu rozdílně od OZ (provedenou nařízením vlády č. 308/2015 Sb.).

Úplnou novinkou je pak dovolení rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů družstva mezi jeho členy při splnění zákonných podmínek a připouští-li to stanovy.

 

Partner AK-PS Pavel Strnad shrnuje: „Tímto Bulletinem uzavíráme celý seriál našich Bulletinů na téma novely OZ účinné od 1.7.2020. Zákonodárce nově upravuje a mění právní úpravu týkající se problematiky SVJ, bytového spoluvlastnictví a družstev (i těch bytových). Jak se často objevuje v důvodových zprávách, on sám tím napravuje zjevné chyby, nesrozumitelnosti a ustanovení přinášející výkladové problémy. Je smutné, že je toto nutné opravovat u zákoníku, jehož příprava trvala přes 20 let, a tato úprava byla kritizována prakticky od počátku. Uvidíme, nakolik budou nové změny přínosné pro praxi. Ta si totiž musí vždy nějak poradit. Kompletní archiv jednotlivých příspěvků pak najdete na webu Právní Ochrany Majetku a naší kanceláře AK-PS.“