CZ | EN

Novela v ochraně spotřebitele - 4. část - Záruka za jakost a Doba dodání

 

7. Záruka za jakost

Na základě požadavku směrnice se upřesňuje definice záruky za jakost. Jde o prohlášení prodávajícího (poskytovatele záruky), že nebude-li věc mít deklarované vlastnosti, poskytne kupujícímu jistá práva (např. na výměnu nebo opravu věci, vrácení peněz), a to nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění. Konkrétní znění záruky může mít různé podoby, neboť se vždy jedná o dobrovolný závazek prodávajícího. Dle důvodové zprávy však nesmí prodejce klamat kupujícího tím, že by v záruce přebíral méně práv, než plyne ze zákonných ustanovení o vadném plnění. Kupující, který je spotřebitelem, pak musí být dokonce výslovně upozorněn, že jeho zákonem stanovená práva z vadného plnění nejsou zárukou dotčena.

Záruka prodávajícího může být založena také reklamou. Aby se však zamezilo časté praxi, kdy reklama slibuje pro kupujícího příznivější záruku, než která je pak součástí prohlášení prodávajícího při samotném uzavření smlouvy, má se v takovém případě upřednostnit ta pro kupujícího výhodnější, která plyne z reklamy. Prohlášení učiněné v reklamě lze změnit pouze stejnou nebo srovnatelnou formou, tj. opět formou reklamy.

 

8. Doba dodání

Prodávající je povinen odevzdat věc kupujícímu v čase, ke kterému se zavázal. Pokud si strany čas plnění neujednaly, má být věc dodána bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvy, nejpozději však do 30 dnů.

Na případné prodlení prodávajícího s dodáním věci navazuje i další novinka, v tomto případě chránící prodávajícího. Před tím, než bude spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy, musí prodávajícímu poskytnout dodatečnou přiměřenou lhůtu k tomu, aby mohl věc ještě dodat. Někdy je zboží pro kupujícího speciálně upravováno a prodejce jej nemůže jednoduše prodat dalšímu zákazníkovi. Poskytnutím delší lhůty se má předejít předčasnému odstupování od smlouvy a nepřiměřeným nákladům prodávajícího. Dodatečné lhůty však nebude třeba, pokud prodávající dodání věci výslovně odmítne nebo je-li plnění v konkrétní čas vzhledem k okolnostem nebo ke sdělení kupujícího před uzavřením smlouvy nezbytné (např. snubní prsteny před svatbou).