CZ | EN

Novela v ochraně spotřebitele - 5. část - Odpovědnost prodávajícího za vady a Právo na postih osoby ve smluvním řetězci

 

9. Odpovědnost prodávajícího za vady a rozšíření kritérií pro kvalitu (jakost) zboží

Nově dochází k rozšíření kritérií, podle kterých se má posuzovat, zda věc nemá vady a je v souladu se smlouvou, tedy má tzv. jakost při převzetí.

Vedle kritérií, které si strany ujednaly (popis, druh, množství či kvalita včetně použití věci k ujednanému účelu a její dodání s ujednaným příslušenstvím a návody), musí prodávající splnit i tzv. objektivní kritéria, tj. věc musí mít vlastnosti, které jsou pro věci téhož druhu obvyklé a které může kupující rozumně očekávat (např. i na základě reklamy na výrobek). Mezi tato kritéria je nově řazena i očekávaná životnost výrobku. Aby se prodávající mohl u některé vlastnosti věci odchýlit od toho, co je obvyklé, musí s tím kupující výslovně souhlasit.

Prodávající má nově odpovídat i za vady způsobené nesprávnou montáží nebo instalací věci, a to jak v případě, kdy ji provedl přímo prodávající (nebo jiná osoba na jeho odpovědnost), tak v případě, že ji provedl kupující a vada vznikla z důvodu nejasného, chybného či neúplného návodu.

 

10. Právo na postih osoby ve smluvním řetězci za vady věci

Prodávající, který plnil kupujícímu na základě vady věci (např. opravou nebo výměnou věci), má mít právo domáhat se náhrady účelně vynaložených nákladů vůči osobě, od které věc koupil (pokud vadu nezpůsobil sám). Takto lze s nárokem na náhradu postupovat ve smluvním řetězci až k osobě, která vadu způsobila. Ač se jedná o vztahy mezi podnikateli, nemá být dle novely možné tuto odpovědnost předem smluvně vyloučit či omezit.