CZ | EN

Novela v ochraně spotřebitele - 7. část - Práva kupujícího z vadného plnění – nová hierarchie

 

12. Práva kupujícího z vadného plnění – nová hierarchie

 V rámci prodeje movitých věcí spotřebiteli dochází také k úpravě hierarchie práv z vadného plnění.

 

 1. V první fázi má mít spotřebitel na výběr, zda chce věcvyměnit za novou či opravit. Volbu nebude mít pouze v případě, že by jeden ze způsobů odstranění vady byl nemožný nebo nepřiměřeně nákladný ve srovnání s druhým způsobem.

  Pokud nebude možné provést ani výměnu, ani opravu věci, nebo budou-li oba tyto způsoby nepřiměřeně nákladné (zejména s ohledem na význam vady a hodnotu věci), bude prodávající oprávněn odstranění vady odmítnout.

  Dle nové úpravy má prodávající nést náklady nejen na samotné odstranění vady, ale i na převzetí vadné věci (včetně případné montáže a demontáže). Naopak spotřebitel nese náklady na uskladnění věci po vyřízení reklamace. Není sice vyžadováno vyzvednutí bez zbytečného odkladu, pokud si však kupující nepřevezme věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění (v obvyklé výši, není-li ujednáno jinak).


 2. Druhý stupeň práv z vadného plnění tvoří právo na přiměřenou slevu a právo odstoupit od smlouvy. Spotřebitel je může požadovat, pokud výměna nebo oprava věci nezjednala dostatečnou nápravu, tedy zejména pokud nebyla prodávajícím vůbec provedena (pro nemožnost nebo nepřiměřené náklady) nebo ji prodávající neprovedl včas a na vlastní náklady, případně je-li zjevné, že ji ani neprovede. Tato práva má spotřebitel i pokud se vada projevila opakovaně.

  Je-li ale vada natolik závažná, že znemožňuje řádné užívání věci a nelze očekávat její uspokojivé odstranění, jedná se o podstatné porušení smlouvy a spotřebitel může odstoupit od smlouvy nebo žádat přiměřenou slevu ihned, nikoliv až po pokusu o výměnu či opravu věci.

  Naopak spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit, pokud je vada věci pouze nevýznamná (např. nepatrné estetické vady). Fakt, že se jedná pouze o nevýznamnou vadu, však musí prokázat prodávající.

  Zákon pak dále posiluje pozici spotřebitele a umožňuje kupujícímu neplatit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část, a to do doby, než kupující své povinnosti splní. Na rozdíl od obecné úpravy může být nehrazená částka i vyšší, než by odpovídalo závažnosti vady a právu kupujícího na slevu.