CZ | EN

Novela Zákona o DPH

Účinnosť: 31. decembra 2016, resp. 1. január 2017

Mení zdaňovanie v prípade dodania stavebných prác.

Ak je dodávateľ aj odberateľ platca DPH, daňová povinnosť k DPH prechádza na odberateľa. Prenesenie daňovej povinnosti znamená, že odberateľ je povinný priznať a daňovému úradu odviesť DPH a zároveň má v prípade splnenia zákonných podmienok nárok na odpočítanie DPH. Pre odberateľa, ktorý má nárok na odpočítanie DPH v plnej výške, je transakcia s prenosom daňovej povinnosti neutrálna.

Novela priznáva platcovi dane nárok na náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly. Nárok vzniká vtedy, ak nebol nadmerný odpočet vrátený do 6 mesiacov od konca lehoty pre jeho vrátenie kvôli zahájeniu daňovej kontroly.

Náhradou sa rozumie úrok zo zadržanej peňažnej čiastky vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, minimálne však 1,5 % p.a. Náhrada sa neprizná, ak platca dane opakovane neplnil svoje povinnosti počas daňovej kontroly alebo ak by mala byť náhrada nižšia ako 5,00 EUR (otvoriť oficiálne znenie).