CZ | EN

Novela Zákona o konkurze a reštrukturalizácii mení pravidlá oddlženia fyzických osôb. Účelom novely je sprístupniť ...

osobný bankrot väčšej časti obyvateľstva a motivovať dlžníkov k opätovnému zaradeniu do pracovného procesu alebo inej zárobkovej činnosti.

Nová úprava osobného bankrotu vychádza zo zahraničných konceptov, konkrétne z tzv. fresh start, kedy sa jedná o kompletné speňaženie majetku dlžníka a jeho oddlženie.

Tomuto konceptu bude zodpovedať tzv. oddlženie konkurzom. Toto v praxi predstavuje precíznejšie spracovanú doterajšiu úpravu oddlženia.

Druhým konceptom je tzv. no fresh start. Jedná sa o reštrukturalizáciu záväzkov dlžníka vo forme splátkového kalendára určeného súdom. Ide o alternatívu pre dlžníkov, ktorí majú alebo budú mať dostatok prostriedkov na uspokojenie veriteľov.

V praxi tomu bude zodpovedať tzv. oddlženie splátkovým kalendárom.

Obe konania môže iniciovať len dlžník, ktorý je fyzickou osobou (bez ohľadu na to, či ide o podnikateľa). Dlžník musí byť platobne neschopný a musí sa voči nemu viesť exekučné alebo obdobné konanie.

Novela zavádza pri výbere reštrukturalizačného správcu náhodný výber pomocou technických prostriedkov (rovnako ako pri výbere zákonného sudcu). 

Dlžníkovu reštrukturalizáciu tak nebude viesť správca vybraný dlžníkom, ale správca ustanovený súdom náhodným výberom.

Dlžník však aj naďalej má právo poveriť vypracovaním reštrukturalizačného posudku správcu podľa jeho slobodnej voľby (otvoriť oficiálne znenie).

 

Účinnosť: 1. apríl 2017