CZ | EN

Novela živnostenského zákona má za cíl snížit administrativní zátěž podnikatelů.

Předkládaná novela živnostenského zákona odstraňuje omezení podnikatelů, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění, provozovat živnost v příbuzném oboru, případně se na provozování živnosti v příbuzném oboru podílet. Stejně tak odstraňuje toto omezení pro osoby, které se ve funkci člena statutárního orgánu podílely na podnikání právnických osob, kterým bylo takto zrušeno živnostenské oprávnění. Zároveň se odstraňuje nemožnost těchto osob po dobu 1 roku provozovat koncesovanou živnost v jiném oboru (resp. se na jejím provozování podílet ve funkci člena statutárního orgánu právnické osoby). Toto omezení vztahující se k provozování živnosti v příbuzném oboru se odstraňuje i u fyzických osob vykonávajících funkci odpovědného zástupce.

Dále se sjednocuje délka trvání překážky provozování živnosti pro všechny kategorie osob, na které překážka provozování živnosti dopadá (původně rozdělení překážek na dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění a dobu neomezenou).

Další změna se týká informačních povinností podnikatelů. Novela totiž odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích organizačních složek obchodního závodu zahraničních osob zapisovaných do obchodního rejstříku. Právnické osoby nebudou muset při ohlášení živnosti uvádět živnostenskému úřadu identifikační údaje členů svého statutárního orgánu, ani vedoucího organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby. Tyto údaje si totiž zajistí sám živnostenský úřad. Údaje vedené v živnostenském rejstříku tak budou odpovídat údajům uvedeným v příslušném veřejném rejstříku, do něhož se právnická osoba zapisuje.

Na druhou stranu ale novela umožní využívat data z živnostenského rejstříku jen k osobním účelům, jejich zveřejňování zakazuje. Důvodová zpráva konkretizuje, že žadatel smí údaje uvedené v sestavě využít pouze pro svou potřebu (např. získání kontaktu na podnikatele za účelem uzavření obchodního závazku) a nesmí je zveřejnit (např. v médiích, na internetových stránkách apod.), ani poskytnout třetí osobě.

zákon č. 289/2017 Sb., kterým se mění zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
účinnost: 30.9.2017