CZ | EN

Novela ZOK - 7. Rozdělení podílu na zisku

Novela reaguje na požadavky praxe a judikaturní závěry, kdy dosud nebyla výslovně zákonem upravena doba použitelnosti účetní závěrky pro účely rozdělení zisku. Dále také výslovně uvádí, že může dojít i k rozdělení podílu na některých jiných vlastních zdrojích společnosti (např. emisní ážio nebo kapitálové fondy, které nejsou účelově vázány).

Bude tak nově umožněno vícenásobné rozdělení a vyplacení zisku a jiných vlastních zdrojů na základě téže účetní závěrky (řádné i mimořádné), a to kdykoliv v průběhu celého následujícího účetního období (tj. po tom, za které se účetní závěrka sestavovala). Nově tedy nemusí být o rozdělení zisku rozhodnuto ve lhůtě 6 měsíců stanovené pro schválení účetní závěrky.

Podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích bude napříště pro všechny společnosti splatný ve stejné době – do 3 měsíců od rozhodnutí o rozdělení, není-li stanoveno jinak. Výjimkou jsou veřejné obchodní společnosti, kde zůstává splatnost podílu na zisku do 6 měsíců od konce účetního období.

Nově bude povinnost vrátit podíl na zisku, pokud byl vyplacen v rozporu se zákonem. Princip ochrany dobré víry (tj. nevědomosti osoby o rozporu se zákonem), který platil doposud, zůstává zachován jen u akciových společností. Také zálohy na podíl na zisku bude nutné vrátit, a to do 3 měsíců od schválení účetní závěrky, pokud výše vyplacených záloh překročila výsledný zisk, který má být rozdělen.

Sjednocuje se i pravidlo o maximální částce možné k rozdělení pro společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva. Bude-li tato částka rozhodnutím nejvyššího orgánu překročena, nebude mít právních účinků. A stejně jako je tomu nyní u akciových společností, nebude ani u s.r.o. a družstev možné rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud vlastní kapitál klesl, nebo rozdělením zisku klesne pod výši kapitálu základního (zvýšeného o fondy, které rozdělit nelze).

Nově se pak zakazuje, aby obchodní korporace poskytla společníkovi nebo osobě jemu blízké bezúplatné plnění. Cílem je zabránit obcházení pravidel pro výplatu podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích. Jsou však stanoveny určité výjimky jako např. obvyklé příležitostné dary.

Partner Pavel Strnad dodává: „Pro společnosti bude jistě vítanou změnou, že zákon výslovně povoluje možnost rozhodnout o rozdělení podílu na zisku i po uplynutí 6 měsíců od posledního dne účetního období, a to na základě téže účetní závěrky. Nadále však platí, že plnou odpovědnost v tomto ohledu nesou statutární orgány, neboť rozhodují o vlastní výplatě podílu na zisku. V praxi se setkáváme s tím, že tomuto rozhodnutí není věnována dostatečná pozornost nebo že statutáři rozhodují pod tlakem valné hromady. Rozhodne-li však statutární orgán o výplatě v rozporu se zákonem, odpovídá za případnou škodu z titulu porušení péče řádného hospodáře. Proto, kromě pečlivé kontroly a uchovávání všech dokumentů o ekonomickém výsledku společnosti, doporučuji všem vrcholovým manažerům preventivně (dokud ještě nic nehrozí) chránit i vlastní (rodinný) majetek před důsledky rozsáhlé odpovědnosti člena statutárního orgánu. Chcete-li se dozvědět víc, obraťte se na experty z Právní Ochrany Majetku – P.O.M.“