CZ | EN

Od 1. července 2020 budete jako vlastníci povinni oznámit vybrané údaje správci domu

Zákon č. 163/2020 Sb., účinnost: 1.7.2020

 

Přijatá novela si klade za cíl vyjasnit dosavadní úpravu práv a povinností vlastníka jednotky. Pro použití v praxi byla některá ustanovení příliš komplikovaná. To byl příklad oznamovací povinnosti vlastníka vůči osobě odpovědné za správu domu (dále jen „správce domu“), kterou je zpravidla společenství vlastníků jednotek.

Vlastník bude povinen oznámit vybrané údaje o sobě a o osobách užívajících byt

Dochází ke zpřesnění rozsahu uváděných údajů vlastníka a osob, které byt užívají nikoliv přechodně. Je výslovně stanoveno, že má být uvedeno jménobydliště vlastníka, resp. i nájemce v případě pronájmu a dále počet osob (bez jejich bližší identifikace), které budou mít domácnost v bytě, a to bez zbytečného odkladu. Stejné platí i pro případ změny těchto údajů.

Účelem této právní úpravy je poskytnout obecnou informaci správci domu, tyto údaje např. nemají sloužit jako podklad pro rozúčtování služeb, kde speciální úpravu osob rozhodných pro rozúčtování služeb uvádí zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů. Jakou dobu tyto osoby mají v bytě fakticky strávit občanský zákoník nijak nevymezuje, má být posuzován jejich záměr dlouhodobého bydlení nebo užívání bytu.

Současně zákon ukládá správci domu povinnost vést seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání (na dobu nikoliv přechodnou).