CZ | EN

Pokud nájemní smlouva na dobu neurčitou skončí výpovědí, nedochází dle Nejvyššího soudu k automatickému obnovení nájmu.

Pronajímatel (žalobce) se domáhal, aby nájemce (žalovaný) vyklidil část pozemku, který měl pronajatý na základě nájemní smlouvy (ze dne 1.3.2011). Nájemní smlouva skončila výpovědí ke dni 31.1.2015, žalovaný však pozemek nevyklidil s odůvodněním, že došlo ke konkludentnímu obnovení nájmu podle § 2230 odst. 1 občanského zákoníku (žalobce ho nevyzval k vrácení věci). Soud prvního stupně žalobě vyhověl a odvolací soud toto rozhodnutí potvrdil.

Nejvyšší soud potvrdil předchozí rozhodnutí a dal tak za pravdu žalobci, tj. že nedošlo k obnovení nájemní smlouvy.

K obnovení nájemní smlouvy podle § 2230 odst. 1 o.z. může podle Nejvyššího soudu dojít jen v případě, že jde o nájem na dobu určitou, který skončil uplynutím sjednané doby nájmu. V případě, že nájem skončil jinak (dohodou, vypovědí po uplynutí výpovědní doby atd.) se ustanovení § 2230 odst. 1 o.z. neuplatní. Též v případě, kdy pronajímatel nevyzve nájemce ve lhůtě stanovené v § 2230 odst. 1 o.z. k vrácení věci, k obnovení nájmu nedojde.

(Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4354/2016, ze dne 12. 12. 2016)