CZ | EN

Soupis pozůstalosti lze nahradit společným prohlášením dědiců pouze při dodržení zákonných podmínek.

Rozsudek NS ČR sp.zn. 21 Cdo 3604/2017, ze dne 25.6.2018

Během dědického řízení došlo mezi dědici k uzavření „dohody sourozenců o věcech, které nepatří do dědického řízení“. Bylo ujednáno, že si sourozenci (dědicové) nebudou dědické řízení vzájemně komplikovat. Navzdory uzavřené dohodě jeden z dědiců uplatnil své právo výhrady soupisu (v případě uplatnění této výhrady hradí dědic dluhy zůstavitele jen do hodnoty nabytého dědictví). Okresní soud tak rozhodl svým usnesením o nařízení soupisu pozůstalosti. Dle vyrozumění soudu měl být tento soupis proveden v prostorách domu nacházejícího se ve výlučném vlastnictví druhého dědice.

Tento druhý dědic se proti nařízení soupisu neúspěšně odvolal. Vznikla otázka, zda může výše uvedená „dohoda sourozenců“ představovat společné prohlášení dědiců nahrazující soupis pozůstalosti.

Oba nižší soudy došly k závěru, že je-li uplatněna výhrada soupisu pozůstalosti, soud musí nařídit soupis pozůstalosti. Tento soupis může být nahrazen společným prohlášením dědiců, je-li prohlášení učiněno v rámci řízení o pozůstalosti. Výše zmíněná „dohoda sourozenců“ dle těchto soudů takovým společným prohlášením nebyla. Dále soud konstatoval, že proti usnesení, jímž se vyrozumívá o místě a času provedení soupisu, není přípustné odvolání, neboť jde o usnesení upravující vedení řízení. Následně podal druhý dědic dovolání k Nejvyššímu soudu. Podle jeho názoru bylo nařízení soupisu pozůstalosti neúčelným a bezdůvodným a jeho provedení by představovalo zásah do jeho vlastnického práva k předmětnému domu.  

Nejvyšší soud toto dovolání zamítl.

Nejvyšší soud souhlasil se závěry nižších soudů. Zdůraznil, že v případě, kdy má být soupis pozůstalosti nahrazen společným prohlášením dědiců, musí jít o společné prohlášení dědiců učiněné řádnou procesní formou v průběhu řízení o pozůstalosti. Zároveň jej dědicové společně předloží soudu a navrhnou, aby bylo přijato jako náhrada soupisu pozůstalosti. Mělo by jít o případ řízení, ve kterém si dědicové neodporují. Ve vztahu k provedení soupisu v domě dědice Nejvyšší soud zdůraznil, že osoby jsou povinny strpět vstup do obydlí a umožnit provedení prohlídky a soupisu věcí a že toto nelze srovnávat s domovní prohlídkou prováděnou v rámci trestního řízení. Nejvyšší soud uzavřel, že i osoby, do jejichž práv je během soupisu zasahováno (například protože jsou vlastníky předmětné nemovitosti), mají být o době provedení soupisu neformálně vyrozuměny a vyzvány k odpovídající součinnosti.