CZ | EN

Upozorňujeme

V případě nájmu bytů upozorňujeme na nutnost důsledně rozlišovat mezi hrazením záloh na služby poskytované s nájmem bytu a vyúčtováním těchto služeb na konci příslušného účtovacího období.

Podle nálezu Ústavního soudu I.ÚS 2708/12 ze dne 11.9.2012 nelze žalovat zálohy, jakmile byly služby nájemci řádně vyúčtovány. Povinnost nájemce hradit zálohy totiž po provedení vyúčtování zaniká. Podle Ústavního soudu lze existenci nezaplacených záloh po řádně provedeném vyúčtování postihnout jen v otázce příslušenství takové platby.

Nejvyšší soud ČR nedávno (rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 1977/2015 ze dne 23. 3. 2016) také zdůraznil požadavek úplnosti a správnosti vyúčtování. Pouze správné a úplné vyúčtování totiž může přivodit splatnost nedoplatku za služby. V případě chybného vyúčtování nájemce nemůže být v prodlení se splatností nedoplatku. Lze mu nejvýše účtovat poplatek z prodlení ze splatných záloh.

Připomínáme také v této souvislosti, že pokud není dohodnuta splatnost nedoplatku na základě provedeného vyúčtování, nastává tato podle § 7 odst. 3 zákona č. 67/2013 Sb. 4 měsíce ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.