CZ | EN

Uprednostnenie menšinového spoluvlastníka pri vysporiadaní spoluvlastníctva

(Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 31. marca 2016)

Žalobca, spoluvlastník rodinného domu (podiel ½) sa domáhal zrušenia spoluvlastníctva a prikázania nehnuteľnosti do svojho vlastníctva. Žalobca plánoval využiť dom pre bývanie pre svojho maloletého syna. Keďže bol zadlžený, prostriedky si plánoval požičať od príbuzných.

Súd rozhodol v neprospech žalobcu a dom prikázal jednému zo žalovaných, ktorý bol menšinovým spoluvlastníkom (podiel ¼). Tento spoluvlastník disponoval dostatočnými vlastnými finančnými prostriedkami na poskytnutie náhrady ostatným spoluvlastníkom a zároveň chcel zabezpečiť lepšiu prístupovú cestu k iným nehnuteľnostiam.

Podľa súdu je pri posudzovaní, komu prikázať vec, nutné uprednostniť spoluvlastníka, ktorý bude vec využívať priamo. Toto má prednosť aj pred prípadným užívaním blízkou osobou iného spoluvlastníka (v tomto prípade synom žalobcu). Súčasne je potrebné prihliadnuť k reálnym možnostiam daného spoluvlastníka zaplatiť ostatným spoluvlastníkom primeranú náhradu.