CZ | EN

Užíváním předmětu podílového spoluvlastnictví nad rozsah odpovídající tomuto podílu vzniká bezdůvodné obohacení

Stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 (ze dne 16.10.2018)

Jeden ze spoluvlastníků užíval nemovitost výlučně sám se svou rodinou. Dle názoru ostatních spoluvlastníků tak činil nad rámec svého spoluvlastnického podílu, a tímto zasahoval i do jejich spoluvlastnických podílů. Tito ostatní spoluvlastníci se proto domáhali zaplacení finanční náhrady ve výši odpovídající velikosti jejich spoluvlastnických podílů z obvyklé ceny za užívání takové nemovitosti.  

Obecné soudy řešily rozdílně otázku, jakou povahu má v takovém případě užívání společné věci nad rozsah odpovídající spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu a s tím související uplatňovanou dobu promlčení. V případě nároku na vydání bezdůvodného obohacení se jednalo o dobu 2 let, v případě majetkového nároku vyplývajícího ze zákonného ustanovení (finanční náhrada za užívání nad rozsah podílu) pak o 3 roky.

Ústavní soudu rozhodl, že v případě užívání věci v ideálním podílovém spoluvlastnictví nad rozsah odpovídající spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu vzniká tomuto spoluvlastníkovi bezdůvodné obohacení. Tudíž se uplatní promlčecí doba 2 roky (podle nového občanského zákoníku 3 roky). Ústavní soud dále vyzdvihl, že věc v ideálním spoluvlastnictví lze užívat spoluvlastníky společně nebo míra užívání společné věci může být určena dohodou spoluvlastníků. V takových případech však nejde o užívání společné věci bez právního důvodu.