CZ | EN

Změna vyhlášky k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí aktualizuje ceny a upravuje postupy a výpočty směrné hodnoty nemovitých věcí

vyhláška č. 127/2018 Sb.
účinnost: 1. 1. 2019

Dne 28. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Novela aktualizuje základní ceny a upravuje postupy a výpočty směrné hodnoty nemovitých věcí. Směrnou hodnotou se rozumí hodnota nemovitosti vypočtená podle tabulek, která funguje jako zjednodušený porovnávací způsob ocenění.

Stávající výpočet směrné hodnoty vychází z metody nepřímého porovnání, kdy jsou prováděny úpravy základních cen jednotlivými koeficienty za účelem zohlednění rozdílností mezi standardní a oceňovanou nemovitou věcí. Nový výpočet je naopak založen na zohledňování rozdílností formou přirážek a srážek, což má umožnit lépe korigovat odchylky. Odstraňuje se tak poměrně značný rozdíl, který vznikal mezi výší srovnávací daňové hodnoty nemovité věci určené podle směrné hodnoty a mezi zjištěnou cenou určenou znalcem.