CZ | EN

HOME > Specializace
Tým 10 zkušených právníků v České republice, na Slovensku a v Itálii.

Právní služby poskytujeme v 7 jazycích (CZ, EN, ITA, DE, FRA, SK a RUS), 3 státech a prostřednictvím sítě IGAL v dalších 45 zemích. Na trhu jsme již od r. 2001.
Pracujeme v týmech, které vždy dobře znáte.

Preferujeme osobní přístup a vysokou úroveň našich služeb zajišťujeme vícestupňovou kontrolou napříč celým týmem.
Usnadňujeme vám podnikání a prosazujeme komplexní business řešení. Proto podpisem smlouvy naše služby nekončí.
Budeme vás trvale rozmazlovat.
Vybraní klienti

Alfa Laval, AXN Europe Limited (člen skupiny SONY), Carrefour Česká republika, CTP Group, DHL, ENEL, Generali Pojišťovna, Heineken Česká republika, Komerční banka (člen skupiny Société Générale), LG.Philips Displays Czech Republic, Panasonic AVC Networks Slovakia, PCA Slovakia (člen skupiny PSA Peugeot Citroën), Peek & Cloppenburg, PPF banka, Raiffeisenbank, Sanofi-aventis, XEROX CZECH REPUBLIC, Yusen Logistics (Czech), Zentiva Group

V rámci spolupráce s naší AK-PS získáte tyto nadstandardní produkty:

Na naše služby poskytujeme záruku. Pokud bez našeho zavinění vznikne spor z naší smlouvy v průběhu jednoho roku od jejího podpisu, zastoupíme vás za zvýhodněnou částku.

S námi je právní jazyk jednoduchý. Složité právní texty vám přeložíme do srozumitelné řeči.

Smluvní termíny za vás ohlídáme a upozorníme na ně s dostatečným předstihem (např. při uplatňování slev, opcích na předčasné ukončení nájmu, apod.).

To, co vás zajímá, s námi nezmeškáte. Klíčové novinky shrneme v kostce dle oboru vaší obchodní činnosti.

Jdeme za hranici běžných právních služeb. Spolupracujeme se znalci z celé řady mimoprávních oborů, čímž zajišťujeme všestranné poradenství dle vašich specifických potřeb.

INSOLVENČNÍ PRÁVO, RESTRUKTURALIZACE A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 • Právní poradenství v insolvenčních a jiných problémových případech, včetně řešení úvěrů, restrukturalizací, reorganizací, konkurzů a vymáhání pohledávek
 • Zastupování ve sporech souvisejících s insolvenčním řízením, restrukturalizací a vymáháním pohledávek
 • Poradenství a zastupování strategických a/nebo finančních investorů v případě akvizic společností v potížích, či při koupi majetku v rámci insolvence
 • Ochrana a uplatňování práv věřitelů v insolvenčním řízení, jakož i jejich zastupování ve věřitelských orgánech

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

 • Kompletní právní řešení výstavby, koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí
 • Zpracování struktury a způsobu financování administrativních, průmyslových, logistických a bytových projektů
 • Právní prověrky historie nabývacích titulů a jejich případných vad a omezení s návrhem efektivního řešení
 • Poradenství a zastupování při přípravě a vyjednávání podmínek úvěrových smluv a zajišťovacích dokumentů
 • Právní řešení infrastruktury, včetně převodů kompletní areálové infrastruktury a přípravy území pro výstavbu

FINANČNÍ A BANKOVNÍ PRÁVO

 • Právní poradenství a zastupování finančních institucí a zainteresovaných třetích osob ve všech právních aspektech
 • Poskytování právních služeb klientům při vyjednávání, zpracování návrhů, komentování a schvalování právní dokumentace v oblasti financování
 • Příprava stanovisek a analýz ve věcech týkajících se financování, platnosti smluv, zajišťovacích instrumentů a právního postavení dlužníka a věřitele
 • Zastupování finančních institucí v soudních a rozhodčích řízeních, včetně sporů z úvěrového a investičního bankovnictví, internetového bankovnictví a porušení bankovních pravidel

KORPORÁTNÍ PRÁVO

 • Zajištění kompletního právního servisu při založení, fungování, rozdělení, fúzi, akvizici/prodeji (M&A) a dalších přeměnách obchodních společností
 • Zastupování při vytěsnění (squeeze-out), zániku a likvidaci společností
 • Právní poradenství při úpravě vztahů ve společnostech a podnikatelských seskupeních, včetně zpracování zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, akcionářských dohod a další související dokumentace
 • Zřizování a nastavení mechanismů fungování společného podnikání (joint venture)
 • Poradenství a příprava při prvních veřejných nabídkách akcií (IPO)

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Příprava kompletní pracovněprávní dokumentace včetně interních směrnic
 • Úprava postavení statutárních orgánů a zpracování individuálních smluv (pracovních, mandátních, manažerských)
 • Účast na kolektivních vyjednáváních a příprava podkladů pro jednání s odbory včetně problematiky pracovní doby při nedostatku/přebytku pracovního zatížení a přesčasech
 • Kompletní právní servis při hromadném propouštění
 • Zastupování v pracovněprávních sporech, a to jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance

FARMACEUTICKÉ PRÁVO

 • Poradenství a zastupování farmaceutických společností (originátorů i výrobců generik) při řešení komplexních právních otázek léčivých přípravků především v souvislosti s jejich výrobou, registrací, distribucí a ochranou průmyslových práv
 • Příprava verzí vzorových institucionalizovaných smluv o provedení klinického hodnocení
 • Zastupování farmaceutických společností a třetích osob při řešení právních aspektů nežádoucích příhod
 • Poradenství a zastupování ve sporech se Státním ústavem pro kontrolu léčiv v rámci správního soudnictví

„Podle ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele oznamujeme, že subjektem pověřeným mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi AK-PS a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (www.cak.cz).“